Вимоги до оформлення матеріалів

До редакції приймаються тексти, підготовлені виключно у форматі Microsoft Word.

Формат аркуша

A4

Поля

верхнє, нижнє, праве та ліве – 2 см

Основний шрифт

Times New Roman

Розмір шрифту основного тексту

14 пунктів

Міжрядковий інтервал

полуторний

Вирівнювання тексту

за шириною

Абзацний відступ (новий рядок)

1,25 см

Нумерація сторінок

не ведеться

Посилання на літературу

у квадратних дужках [1, с.2], список використаної літератури наприкінці

Загальний обсяг публікації

тези – до 5 сторінок

Тези доповіді мають бути ретельно відредаговані та вичитані автором.

На початку тез доповіді по лівому краю необхідно зазначати назву секції відповідно до оголошеного переліку напрямів роботи конференції. Наступний рядок – назва доповіді великими літерами (без крапки) по центру. Третій рядок – по лівому краю ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи або навчання.  Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці доповіді в порядку появи відповідних посилань у тексті. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог державного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Список використаної літератури (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:».

Назви надісланих файлів мають відповідати прізвищу автора публікації, наприклад «Іванов-Заявка, Іванов-Тези, Іванов-Квитанція».